Skip to content ↓

Ss John Fisher and Thomas More
Roman Catholic High School

School Synergy Logo

English as an Additional Language (EAL)

The EAL ethos at Fisher More supports, implicitly, the principles of inclusion and bilingualism where all pupils from a wide range of social, ethnic and cultural backgrounds, have the right to access the curriculum and participate in all aspects of school life. This is fundamental in ensuring all EAL pupils make the same good progress as others. All languages and cultures are valued equally. Our Learning Support Team works hard to inspire and challenge pupils of all abilities to achieve their full potential academically and to develop a strong sense of belonging to the school community.

With this in mind and with some EAL pupils at an early stage of learning, Fisher More’s dedicated EAL Manager plays a vital role in offering a variety of support for pupils who speak other languages.

Support falls into the following categories:

Induction Day

EAL pupils are given an initial assessment of their level of English fluency which then informs the type of support they would be given.

In class support

There is provision for identified pupils to be supported in their mainstream classes with the subject teacher. This support addresses the basic cognitive academic language needs of EAL pupils.

Small group withdrawal lessons

Many EAL pupils are provided with intervention to support their English literacy skills across the curriculum.

Curriculum support

The EAL Teacher provides advice and support on resources and teaching and learning strategies to all curriculum areas. There is also administrative support that runs through whole school systems.

Supported Study

Supported Study key stage four provision may be accessed by EAL pupils that have recently arrived in the country and are at a beginner and intermediate level of English fluency. Within these lessons, work from other curriculum subjects is supported.

Exam arrangements/entitlements

In formal examinations, EAL pupils may be entitled to concessions such as a bilingual dictionary or extra time depending on their assessed needs.

Pupils, depending on their level of English Language proficiency, will also have the opportunity of studying the GCSE in Polish.

Monitoring and Evaluation of EAL student progress

In order to ensure that progress is being made, targeted EAL pupils are regularly assessed and targets are set in accordance with assessment criteria. Pupils’ progress is also monitored in collaboration with curriculum areas.

Parents’ Evenings.

Our EAL Manager attends Parents’ Evenings on a needs basis to ensure a high level of communication between school and parents/carers of EAL pupils.

EAL Manager

Mrs. Deptus, our EAL Manager speaks fluent Polish, is a trained teacher and an experienced provider of specialist EAL intervention.

Mrs. Deptus can be contacted by email:

deptus.m@fishermore.lancs.sch.uk

EAL

Angielski jako                dodatkowy język                                (drugi język ucznia)

EAL etos w Fisher More wspiera bezwzględnie zasady przynależności i dwujęzyczności, gdzie wszyscy studenci pochodzących z różnych pod względem socjalnym, etnicznym oraz kulturalnym rodzin, mają prawo mieć dostęp do programu nauczania i uczestniczyć we wszystkich aspektach życia szkolnego.  Ma to fundamentalne znaczenie dla zapewnienia wszystkim EAL uczniom takiego samego, dobrego rozwoju, jak innym uczniom. Wszystkie bowiem języki i kultury mają taką samą wartość. Nasz zespół wsparcia uczniów w edukacji pracuje bardzo ciężko, żeby zainspirować i zachęcić uczniów o różnych możliwościach do wykorzystania ich całkowitego potencjału w rozwoju akademickim  i zrozumieniu sensu przynależności do szkolnej społeczności.

Mając na myśli EAL uczniów we wczesnym etapie nauki języka angielskiego, Fisher More powołało EAL Manager odgrywającego istotną role w oferowaniu różnego rodzaju wsparcia dla studentów, którzy mówią innymi językami.

Pomoc niesiona jest w następujących kategoriach:

Dzień rozpoczęcia

Poziom znajomości angielskiego EAL uczniów zostaje poddany wstępnej ocenie, co pozwala ustalić typ pomocy, jaka powinna być zaoferowana uczniom.

Wsparcie w klasie

Tutaj jest możliwość zidentyfikowania potrzeb uczniów wspieranych w klasach z nauczycielem nauczanego przedmiotu. Takie wsparcie ukierunkowane jest na zapotrzebowanie EAL uczniów na znajomość podstawowego, poznawczego i akademickiego języka danego przedmiotu.

Lekcje uzupełnające w małych grupach

Dla wielu EAL uczniów zorganizowane są zajęcia uzupełniające mające na celu doskonalenie umiejętności językowych zgodnie z realizowanym programme nauczania różnych przedmiotów.

Wsparcie programu nauczania

EAL nauczyciel dostarcza materiałów źródłowych i strategie nauczania oraz wspiera edukację we wszystkich obszarach programu nauczania. Ponadto jest tutaj również administracyjne wsparcie całego system szkolnego.

Pomoc w nauce

Uczniowie, którzy ostatnio przybyli do kraju albo którzy są na poziomie początkującym w przyswajaniu języka angielskiego dodatkowo mogą otrzymać pomoc w nauce przewidzianą dla etapu KS4 w ramach zajęć uzupełniających. Na tych lekcjach uczniowie są wspierani w przyswajaniu wiedzy z różnych przedmiotów objętych programem nauczania.

Ustalenia/uprawnienia egzaminacyjne

Na formalnych egzaminach możliwe jest, że EAL uczniowie będą mogli korzystać z udogodnień takich, jak: dwujęzyczny słownik czy dodatkowy czas, co uzależnione jest od ich potrzeb. EAL uczniowie w zależności od poziomu znajomości języka angielskiego i biegłości w posługiwaniu się nim, będą też mieć możliwość przygotowywania się i zdwawnia egzaminu GCSE z języka polskiego.

Monitorowanie i ewaluacja postępów EAL uczniów

W celu upewnienia się, że EAL uczniowie osiągają postępy w nauce, regularnie są oceniani zgodnie z kryteriami oceny, a następnie określane są dla nich nowe cele. Rozwój uczniów jest monitorowany we wspólpracy z obszarami programu.

Zebrania z rodzicami

Nasz EAL Manager uczestniczy w zebraniach z rodzicami, aby zapewnić wysoki poziom komunikacji pomiędzy szkołą a rodzicami/opiekunami prawnymi EAL uczniów.

EAL Manager

Pani Deptus nasz EAL Manager mówi biegle po polsku, jest wykwalifikowanym i doświadczonym w prowadzeniu zajęć dla EAL uczniów nauczycielem.

Z Panią Deptuś można skontaktować się mailowo: deptus.m@fishermore.lancs.sch.uk

Jeśli potrzebujesz tego w innym języku proszę o kontakt na: learningsupport@fishermore.lancs.sch.uk